Kengo,

shibatsuji

 

 

 

 

 

 

kengo shibatsuji’s sclpture